Kallelse årsmöte GED 2018

Facebook Profile photo

Välkommen på GED årsmöte 2018!

Plats: Lazár Dansstudio. Datum: 22/2 Tid: 19:00.

DAGORDNING

§1 Mötets öppnande/ har mötet utlysts på rätt sätt
§2 Val av ordförande för årsmötet
§3 Val av sekreterare
§4 Val av justerare av protokoll och rösträknare
§5 Godkännande av Dagordning
§6 Fastställande röstlängd
§7 Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska sammanställningen
§8 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
§9 Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse
§10 Fastställande av medlemsavgift
§11 Stadgeändringar
§12 Verksamhetsplan för 2018
§13 Valberedningens förslag till styrelsens poster

  • Val av ordförande
  • Val av ledamöter (3st)
  • Val av suppleanter (1st)
  • Val av revisor
  • Val av revisorssuppleant
  • Val av valberedning (3st)

§14 Behandling av inkommande motioner och styrelseförslag
§15 Övriga frågor
§16 Mötets avslutande