Kallelse GED årsmöte 2020

Kallelse till ordinarie årsmöte 2020!

Tid: 20 februari, 2019 kl 19.00

Plats: Lázár dansstudios, Burggreveplatsen 2A

Dagordning:

§1. Mötets öppnande/ har mötet utlysts på rätt sätt
§2. Val av ordförande för årsmötet
§3. Val av sekreterare
§4. Val av justerare av protokoll och rösträknare
§5. Godkännande av Dagordning
§6. Fastställande röstlängd
§7. Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska sammanställningen
§8. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
§9. Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse
§10. Fastställande av medlemsavgift
§11. Stadgeändringar
§12. Verksamhetsplan för 2020
§13. Valberedningens förslag till styrelsens poster

  • Val av ordförande
  • Val av ledamöter (4st)
  • Val av suppleanter
  • Val av revisor
  • Val av revisorssuppleant
  • Val av valberedning (3st)

§14. Behandling av inkommande motioner  och styrelse förslag
§15. Övriga frågor
§16. Mötets avslutande

Motioner ska vara inlämnade till styrelsens ordförande eller sekreterare senast den 10 februari, 2020. Motioner kan även skickas via mejl till styrelsen@ged.nu.

Välkomna,

Styrelsen GED